www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Giúp những người kháng nghị trong mùa đông tuyết lạnh

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Giúp những người kháng nghị trong mùa đông tuyết lạnh
Home > News > China
Warm Hearts Help Beijing Petitioners Survive a Harsh Winter
2010-1-8 12:33

Mỗi năm hằng ngàn hằng ngàn người dân kháng nghị trên toàn Trung Quốc đến Bắc kinh để trình thưa oan ức.

Nhưng khi đến Bắc Kinh thì không còn tiền để sống, nhiều người bắt buộc phải nằm trên hè đường, nằm dưới cầu.  Bắc kinh năm nay rất lạnh.

Li Lirong đến Bắc Kinh kháng nghị cho rắng không đủ tiền để sống.

[Li Lirong]
Đáng lẽ là chính quyền phải lo cho chúng tôi, những người này họ đến đây kháng nghị nhưng rồi hết tiền không có chỗ ở không có thức ăn.  Một số phải đi ăn ngoài thùng rác một số thì đi xin ăn ngoài đường.”

Năm Giáng Sinh vừa qua, các đồng hành chia thức ăn với nhau.

[Zhoa Cunhong]
“Cuộc sống cho những người kháng nghị của chúng tôi rất khó khăn, không còn nhớ thức ăn ngọt như thế nào.  Sau khi được ăn thức ăn ngọt họ mừng lắm.  Chúng tôi muốn chia xẽ tình thương qua các hoạt động này.”

Nhưng đối với những người tử tế cũng bị khó khăn.  Zhao Cun-hong cũng từ tỉnh Heibei đến Bắc Kinh kháng nghị nói rằng các lính canh phòng tìm cách đuổi chúng tôi ra khỏi Bắc Kinh.