www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hảng buôn Target không bán các đồ chơi con gấu sản xuất từ Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hảng buôn Target không bán các đồ chơi con gấu sản xuất từ Trung Quốc
Home > News > China
Target Pulls Lead-Contaminated Teddy Bears Made in China
2010-02-11 09:33

Hảng buôn Target không bán các đồ chơi con gấu sản xuất từ Trung Quốc

Hảng buôn Target không bán các đồ chơi con gấu sản xuất từ Trung Quốc sau khi phát hiện trong các con gấu này có chất chì.

“Gấu đưa tin” trên các chữ có nhiều chất chì hơn 10 lần giới hạn trong các sản phẩm cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Các nghiên cứu gia về Sức Khỏe Môi Trường, một nhân viên thiện nguyện tại California báo các cho viên chưởng lý về sản phẩm này.

[Carolyn Cox, Trung Tâm Nghiên Cứu Sức Khỏe Môi Trường]
Con gấu này đã được trắc nghiệm, chất phastic mầu đỏ chứa phần 2690/1 tỉ chì.  Tính ra là hơn 9 lần tiêu chuẩn.

Viên chưởng lý Jerry Brown yêu cầu Target ngừng không được bán các con gấu này, và phải trả tiền lại cho người mua, đến cả không có giấy mua cũng phải trả tiền lại.

Trong thân thể các trẻ em có nhiều chất chỉ sẽ làm hại phát triển óc, có thể không học được và có vấn đề.

[Carolyn Cox]
“Óc trẻ con có thể bị hại, không đi học được và còn bị các bệnh khác nữa như là ADHD.”

Bà Cox cho rằng người tiêu thụ có thể an tâm là luật phát đang hoạt động để cho các sản phẩm cho trẻ em được an toàn trên Hoa Kỳ.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-02-11/369847266716.html