www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung tâm không gian có một văn phòng mới

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung tâm không gian có một văn phòng mới
Home > News > North America
Space Station Gets New Room
2010-02-15 09:24

Trong các nhiệm vụ, phi hành gia đã gắn hai hệ thống dẫn lạnh, thể theo mạng lưới Nasa.

Yên tĩnh, một văn phòng thứ hai cho các phi hành gia, có phòng vệ sinh, có máy tạo không khí, có hệ thống lọc không khí và nước.

Bốn phòng nữa sẽ được thiết lập để hoàn tất năm nay.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2010-02-15/149355492434.html