www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Nhân viên và chuyên gia điều tra từ Phòng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ
đang điều tra nguồn gốc Google bị tấn công.


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nhân viên và chuyên gia điều tra từ Phòng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ đang điều tra nguồn gốc Google bị tấn công.
Home > News > China
Two Chinese Schools Linked to Cyber Attacks on Google
2010-02-23 11:37

Nhân viên và chuyên gia điều tra từ Phòng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ đang điều tra nguồn gốc Google bị tấn công.

Cuộc điều tra cho biết rằng 2 máy điện toán tại viện đại học tại Trung Quốc tấn công trên mạnh lưới là từ đại học Shanghai Jiaotong và học viên Lanxiang tại miền tây tỉnh Shandong, thể theo nguồn tinh của New York Times.

Cả hai trường chốI rằng không có quan hệ trong cuộc tấn công này.

Jiaotong là trung tâm dạy về khoa học điện toán computer science, có mối liên hệ chủ yếu với các học viện quốc tế và các hảng kỹ thuật quốc tế.  Thể theo mạng lưới của đại học, học viên kỹ sư an ninh tin tức có quan hệ trong các dự án an ninh trong các tầng lớp xã hội khác nhau.

Học viện Lanxiang tại Jinan gồm có 30,000 học sinh và chương trình học bao gồm các ngành như là xửa xe, không gian và điện toán.  Thể theo mạng lưới của Jinan, học viên đã cung cấp các lớp học miễn phí cho nhân viên quân lực mà đã hồi hưu 5 năm qua.  Vàl 2008, Truyền Hình Shandong báo cáo rằng học viên đã thiết lập một đội võ bị cộng đồng đầu tiên, các học sinh là đội chủ yếu cho quân đội.  Người sáng lập là Ron Lanxiang, Ron chối bỏ các báo cáo này.

Chi tiết chưa rõ về những chi tiết chính xác ở phía sau các cuộc tấn công mạng lưới.   Một số chuyên gia cho rằng những người khác có thể dùng máy điện toán trong trường.  Tuy nhiên thể theo Financial Times, các nhân viên điều tra cho rằng họ không tin.

Cuộc điều tra cho rằng các cuộc tấn công chủ yếu nhằm lấy trộm các tài liệu thương mãi bí mật, lấy các mật mả và thư điện toán của các chính trị gia nhân quyền, rằng các cuộc tấn công này đã bắt đầu vào tháng 4 năm vừa qua.

Vào tháng giêng Google tuyên bố rằng các cuộc tấn công có thể là phát xuất từ Trung Quốc và tuyên bố rằng sẽ rời khỏi Trung Quốc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-02-23/795060833930.html