www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Kiểm soát xử dụng mạng lưới tại Trung Quốc đang bị xiết chặt.

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Kiểm soát xử dụng mạng lưới tại Trung Quốc đang bị xiết chặt.
Home > News > China
Chinese Website Owners Face Tougher Controls
2010-02-25 11:5

Từ tháng 12 năm vừa qua, những người xử dụng mạng lướI không được lấy tên có “.cn”.

Vào ngày thứ 3, một báo cáo từ Bộ Nội Vụ và Tin Tức Kỹ Thuật Trung Quốc đã ngừng kiểm soát.  Tuy nhiên ai muốn mở một mạng lưới là phải đủ tiêu chuẫn với nhân viên kiểm soát, phải kê khai hồ sơ cá nhân, và phải nộp hình ảnh.

Nhân viên kiểm soát cho rằng biện pháp là để loại trừ nạn dâm dục và hỗn loạn.  Tuy nhiên ký giả không ranh giới Reporters Without Borders cho rằng chỉ là cách để cho họ kiểm soát quyền tự do trên mạng lưới.

Những người quảng lý mạng lưới đã lên tiếng, than phiền về biện pháp mới này, và còn quan tâm rằng mạng lưới cá nhân của họ sẽ bị đóng.

Các luật lệ mới này áp dụng cho các mạng lưới có tên “.cn”.  Một số chuyên gia tìn rằng nhiều người Hoa sẽ tìm cách ghi tên “.com” tại hải ngoại.