www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Kháng nghị qua phim video tại Bắc Kinh

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Kháng nghị qua phim video tại Bắc Kinh
Home > News > China
Petitioners Plead Their Cases on Video in Beijing
2010-02-26 09:52

[Yang Qilin, người kháng nghị từ Tứ Xuyên]
“Vào 2002 cha mẹ tôi đã bị giết chết, tôi tìm cách trình lên công lý nên tôi bị theo dõi và tấn công.  Sự bất công này đã xảy ra qua 2 thế hệ rồi và tôi yêu cầu Quốc Hội Nhân Dân Trung Quốc phải điều hành quốc gia một cách hợp pháp và xử trường hợp của tôi thể theo luật pháp và duy trì vinh dự của luật pháp.”

Yang Qilin là một trong những người xuống đường kháng nghị tại Bắc Kinh trong băng thu hình video của chính trị gia nhân quyền Wu Guangzhou.

Wu bị thương vì bị hảng xây cất đã kích 10 năm qua, sau đó Wu cũng đã kháng nghị.  Sau đó Wu bắt đầu giúp những nạn nhân khác.  Trong buổi họp vào tháng 3 Wu đã trình video kháng nghị lên Quốc Hội Nhân Dân của chế độ Trung Quốc.

[Wu Guangzhou, chính trị gia nhân quyền]
“Mỗi ngày hằng trăm người đến tham dự.  Tôi đã thu 1000 kháng nghị rồi.  Ai cũng có một phần trong phim đó là vì ai cũng muốn nói lên.  Nói chung họ muốn ngừng và trừng phạt tham nhũng, họ muốn quốc hội phải thực hành nhiệm vụ.”

Mỗi năm trên toàn quốc những người kháng nghị đến Bắc Kinh để biểu tình trong lúc Quốc Hội Nhân Dân hội nghị.

Những người kháng nghị bị cảnh sát và nhân viên an ninh đuổi ra khỏi Bắc Kinh.  Tuy nhiên ai có cơ hội để lên tiếng thì sẽ nói như sau.

[Guizhou, người kháng nghị]
“Tôi đã kháng nghị rất nhiều lần, tuy nhiên họ không xử lý hợp pháp.  Tôi muốn Quốc Hội Nhân Dân phải duy hộ công lý cho tôi.  Tôi muốn duy trì nhân quyền, tôi muốn duy hộ vinh dự của tôi, tôi muốn duy hộ cuộc đời của tôi, tôi muốn sống.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-02-26/549381641835.html