www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hội đồng quốc tế chỉ trích Trung Quốc bắt giam luật sư nhân quyền

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc ra Luật Huy Động Quân Sự
Home > News > China
Chinese Regime Passes New Military Mobilization Law
2010-03-02 11:48

Lập Pháp cao cấp của chế độ Trung Quốc Hội Đồng Nhân Dân Quốc Gia ra một luật pháp, Luật Huy Động Quân Sự.  Luật mới này sẽ trao quyền càn quét cho chế độ Trung Quốc nếu có nỗi loạn hay chiến tranh.

[Bai Zixing, chủ tịch bộ huy động]
“Nếu quyền tối cao độc lập của Trung Quốc về lãnh thổ và an ninh quốc gia không ổn định, hội đồng quyết định nhân dân Trung Quốc sẽ han hành một phần hay toàn bộ huy động thể theo quốc hiến.  Tổng thống Trung Quốc sẽ ra lệnh huy động thể theo quyết định của hội đồng này.”

Huy động quân sự là cho hội đồng quân sự Trung Ương và hội động nhân dân quyết định.  Quân sự Trung Quốc, quân đội giải phóng nhân dân báo cáo trực tiếp với Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Hễ cần huy động quân sự, tất cả cơ sở dân sự từ nhà băng cho đến các cơ quan giao thông, y tế, sản xuất thức ăn, xây cất, năng lượng và truyền thông phải tuân lệnh Hội Đồng Huy Động Phòng Thủ Quốc Gia.

Luật huy động, toàn bộ nắm quyền nhân dân và toàn bộ các cơ sở dân sự, các công ty đầu tư ngoại quốc có thể cũng phải tuân theo sự vụ lệnh của chế độ Trung Quốc.

[Bai Zixing]
“Một phần của các công ty đầu tư ngoại quốc cũng phải tuân theo.  Tùy theo đòi hỏi trong chiến tranh, hội đồng huy động quân sự quốc phòng sẽ ra chỉ lệnh.”

72 pháp luật sẽ cưởng bách tong quan trong thời gian huy động quân sự, chi tiết chỉ định tích trữ dụng cụ quân sự trong thời chiến.

Luật Pháp Huy Động Quốc Phòng Trung Quốc đã ra chỉ lệnh vào năm 2000 và sẽ khởi tác dụng vào 1 tháng 7.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-03-02/657086180651.html