www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Những người kháng nghị tại Bắc Kinh bị kiềm chế

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Những người kháng nghị tại Bắc Kinh bị kiềm chế
Home > News > China
Chinese Petitioners' Pleas Stifled in Beijing
2010-03-09 11:51

Chế độ cộng sản Trung Quốc bắt đầu buổi họp Quốc Hội Nhân Dân hàng năm.

Trong buổi họp này, chủ tịch Wen Jiabao cho rằng chế độ sẽ “bảo về quyền họp pháp của công chúng” thể theo báo Xinhua.

Những người kháng nghị tập trung ở Bắc Kinh để khẩn cầu nói lên sự đau khổ của họ.

Hy vọng rằng sẽ tiếp xúc được với các viên chức đại diện, nhiều người kháng nghị gửi những lá thư cho các viên chức cao cấp như là Wen Jiabao.

Một số người kháng nghị cho rằng không ai sẽ đọc các lá thư này.

[Người kháng nghị]
“Các họp thư rất đầy không bỏ vào được nữa.  Những người kháng nghị hy vọng rằng các lá thư này có thể đến tay những viên chức tham dự trong hai buổi họp này.  Nhưng các viên chức sẽ không đọc các thư này.  Một ông lão đi hốt rác tại Đông Nam Hãi cho rằng các thư này bị bỏ vào trong bị và mang đi đốt.”

Những người kháng nghị tại Bắc Kinh còn bị một lực lượng an ninh theo dõi khắp nơi trong thành phố.

Cựu kỹ sư quân sự Wang Yun Dong từ Lanzhou tỉnh Gansu đã kháng nghị 11 năm.  Ông cho rằng các viên chức tạu Bắc Kinh ra lệnh cho rất nhiều cảnh sát đi xử lý những người kháng nghị.

[Wang Yun Dong]
Họ gia tăng cảnh sát đến chặn những người kháng nghị con số là gắp 10 lần những người đến kháng nghị tại tổng hành dinh Quân Sự Giải Phóng Nhân Dân.  Mỗi một người kháng nghị là có 10 cảnh sát kiểm soát.  Chúng tôi chỉ có khoảng vài chục người đến đây kháng nghị, tuy nhiên hằng trăm hằng trăm cảnh sát đến chặn lại.”

Những người kháng nghị khác cho rằng họ họp lại chống các nhân viên an ninh.

[Người khán nghị, tại Bắc Kinh]
“Hôm nay chúng tôi chống 3 nhóm cảnh sát, chúng tôi chỉ muốn, ngừng tham nhủng, ngừng tham lam, và chúng tôi muốn nhân quyền.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-03-09/654119473089.html