www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nhóm nhân quyền Trung Quốc bị đuổi nhà

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nhóm nhân quyền Trung Quốc bị đuổi nhà
Home > News > China
Chinese Rights Groups' Forced Eviction Report Issues Warning
2010-03-30 11:47

Mỗi năm tại Trung Quốc đụng đột xảy ra giữa chủ đất và Đảng Cộng Sản Trung Quốc và các hảng xây cất cưởng ép lấy đất.

Đất bị tịch thu để xây cất cho thế vận hội Bắc Kinh, năm nay giữa Shanghai World Expo và đất tịch thu để xây cất nhà máy điện, người dân Trung Quốc bị ép.

Các viên chức và các hảng xây cất cho rằng họ phải đấu giá để xây cất tổng số theo đòi hỏi, tuy nhiên người dân Trung Quốc bị tịch thu đất không được đền bù.

Nhóm chính trị gia cho nhân quyền ra một báo cáo vào 29 tháng 3 “Papering Over the Crack”, báo cáo này chỉ ra sự lủng đoạn giữa luật hiến pháp của Trung Quốc và các luật này không còn hiệu lực.

Báo cáo cho rằng “vi phạm nhân quyền gia tăng, gia tăng tịch thu đất và đuổi dân cư, là một trong những nguyên nhân gây bất ổn tại Trung Quốc hiện nay.

Các lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc thông báo điều luật đuổi đất đuổi nhà vào tháng giêng.  Tuy nhiên nhóm Chinese Urgent Action Working Group không tin báo cáo này.  Họ thông báo rằng nếu sự đuổi nhà người dân Trung Quốc không giảm thì nỗi loạn sẽ gia tăng.”
 
http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-03-30/624460209725.html