www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Ký giả làm việc tại Trung Quốc bị tấn công qua điện thư Yahoo

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Ký giả làm việc tại Trung Quốc bị tấn công qua điện thư Yahoo
Home > News > China
China-based Journalists Targeted in Yahoo! Email Attacks
2010-04-01 11:36

Điện thư trên Yahoo của các ký giả, chính trị gia, giới trí thức mà có liên quan trong các vấn đề Trung Quốc bị phá.

Hội ký giả ngoại quốc của Trung Quốc xác nhận rằng 11 lần các ký giả làm việc tại Trung Quốc và  Taiwan đã bị tấn công.  Một ký giả của thời báo New Yọrk Times cho rằng điện thư của ông đã bị phá, các ký giả khác cho rằng hảng Yahoo đã đóng các điện thư của họ sau khi bị tấn công.

Hảng Yahoo chưa trực tiếp tuyên bố về các cuộc tấn công này, tuy nhiên đã tuyên bố với Reuter rằng “lên án tấn cả tấn công không cần biết nguyên nhân.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-04-01/558216829039.html