www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các vụ nỗ và xuống đường làm chấn động Bangkok

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các vụ nỗ và xuống đường làm chấn động Bangkok
Home > News > Asia Pacific
Explosion and Protests Rock Bangkok
2010-04-23 03:48

Cuộc sô sát giữa những người biểu tình và hằng ngàn hằng ngàn cảnh sát khiến cho các kinh doanh thương mại tại Bangkok bị chấn động.

Trong các cuộc nỗ này ít nhất 40 người đã bị cảnh sát bao vây.

Họ xuống đường chống chính quyền khiến cho thủ đô Thái Lan hỗn loạn.

[Jaras Techasintob]
“Tôi có mặt đây hôm nay là để chống họ và ngăn chận không cho chiếm con đường Silom.  Nếu họ xâm nhập vào đây chúng tôi không buôn bán được.  Chúng tôi ngăn chận không cho họ đến đây.”

Những người ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra
sắp hàng vì họ biết rằng quân lực sẽ đến.

Cả hai, người xuống đường và chính quyền không ai nhượng bộ sau khi chính quyền đuổi người xuống đường tại một chỗ khác vào 10 tháng 4, trong cuộc sô sát này có 25 người chết và 800 người bị thương.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_asia/2010-04-23/372754929059.html