www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hồng Kông cải tổ cử tri

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hồng Kông cải tổ cử tri
Home > News > China
Hong Kong's Symbolic "Referendum on Electoral Reform"
2010-05-17 11:23

Vào chủ nhật Hồng Kông cải tổ cử tri.

Từ khi Hồng Hông được ban giao dưới sự cai trị của Trung Quốc vào 1997, thuộc địa này là dưới sự cai trị dân chủ. Dân Hồng Kông chỉ bầu cho phân nửa quốc hội tức là 60 ghế. Còn phân nửa kia là do "nhóm đặc biệt" như là các cơ sở kinh doanh, phần đông là có chiều hướng theo Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Chủ tịch là do hội đồng cử tri bầu, không phải dân bầu.

Đảng dân chủ tại Hồng Kông đã đẩy chế độ trung quốc để Hồng Kông được dân chủ. 5 nghị viên từ hội đồng lập pháp đã từ chức vào 26 tháng giêng, họ hy vọng cải tổ hiến pháp.

[Tania Chan, ứng cử]
"Chúng tôi hy vọng cuộc bầu cử này sẽ giúp người dân tự do phát biểu ý kiến về cải tổ quốc hiến, điều quan trọng nhất là sẽ gây ảnh hưởng cho tương lai và cho thế hệ sau này.

Chính quyền Trung Quốc kêu gọi trưng cầu dân ý về việc cải tổ quốc hiến, họ cho rằng tổng thư ký của Hồng Kông sẽ được bầu vào năm 2017 trong khi đảng dân chủ muốn toàn bộ dân chủ vào 2012.

Anson Chan là tổng thư ký của Hồng Kông khi dưới sự lãnh đạo của chính quyền Anh Quốc, Chris Patten hiện tại là hội đồng lập pháp, bà cho rằng người dân Hồng Kông nên sử dụng quyền bầu cử của mình.

[Anson Chan]
"Cách bầu cử hiện tại trao quyền cho chính phủ can nhiễu và đàn áp, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tất cả cử tri của Hồng Kông nên đứng lên cho chính quyền nhìn thấy rằng chúng ta không chối bỏ quyền bầu cử."

Các đảng chính trị ủng hộ chế độ Trung Quốc đã đảo cuộc bầu cử, con số người đi bầu đừng đợt là 500 người.

Một số người dân Hồng Kông ra bầu cử, cương quyết lên tiếng.

[Miss Leung]
Tôi muốn lên tiếng như các người dân khác, hy vọng của tôi là Hồng Kông phải được tự do.

Có năm viên chức mà đã từ chức bây giờ là có triển vọng được bầu trở lại.