www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nhà băng thế giới cảnh cáo về tiền lệ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nhà băng thế giới cảnh cáo về tiền lệ
Home > News > North America
World Bank Warns Of Global Currency Tensions

Robert Zoellick, chủ tịch nhà băng thế giới, vào ngày thứ 5, tiền lệ có thể vị vấn đề.

[Robert Zoellick]
"Lịch sử chứng minh rằng chính sách láng giềng xin hỗ trợ.  Hôm nay chúng ta đang đối diện với sự căng thẳng về tiền lệ.

Cuộc họp của IMF và Nhà Băng Thế Giới vào cuối tuần muốn thảo luận với Trung Quốc để cho tiền lệ Trung Quốc gia tăng.

Trung Quốc cứ giữ giá đồng yuan trong khi kinh tế khủng hoảng nhưng vào tháng 6 đã hứa rằng để cho tiền lệ thị trường lưu hành một cách tự do, tuy thế từ lúc đó đồng yuan chỉ tăng lên 2% so với đồng đô.

Zoellick cho rằng tiền lệ của Trung Quốc nên được đánh giá đúng, tuy nhiên vẫn không quân bình tiền lệ của toàn cầu.

Ông cho rằng Hoa Kỳ cũng có trách nhiệm trong này.

[Robert Zoellick]
"Hoa Kỳ đang bị khủng hoảng, tiền để dành ít và tiêu thụ cao, cho nên Hoa Kỳ phải giải quyết về vấn đề ngân sách."

IMF báo rằng giảm tiền nợ của một quốc gia cũng làm cho kinh tế chậm.

Sản xuất chậm sẽ giảm đi xuất cảng, dần dần sẽ làm cho tiền tệ yếu đi.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2010-10-08/210703089938.html