www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Học viên Pháp Luân Công được thiết lập nơi kháng nghị tại Vancouver, Canada

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Học viên Pháp Luân Công được thiết lập nơi kháng nghị tại Vancouver, Canada
Home > News > North America
Falun Gong Wins Right to Rebuild Protest Hut in Vancouver, Canada
2010-10-21 09:36130

Từ 2001 các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver, Canada đã thiết lập một nơi trước lãnh sự quán Trung Quốc, sau đó 24 tiếng đồng hồ liên tực kháng nghị chế độ Trung Quốc bức hại Pháp Luân công, một môn tu tâm linh.

Năm vừa qua, thành phố Vancouver đã liên kết để cấm không cho Pháp Luân Công ngồi đây là vì vi phạm luật thành phố, các học viên thỉnh cần rằng đây là hình thức diễn đạt chính trị quyền tự do tại Canada.

Vào ngày thứ 3, Toà British Columbia đồng ý, 3 quan tòa xóa bỏ điều luật phần 71 rằng luật này không hợp lý với quyền tự do diễn đạt.

Tòa ra lệnh cho thành phố phải xem lại luật của thành phố trong vòng 6 tháng, dưới luật hiện tại các học viên Pháp Luân Công có thể thiết lập nơi kháng nghị trước lãnh sự quán Trung Quốc nếu trong vòng 6 tháng thành phố không ra luật mới.

Người đại diện của Hội Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver cho rằng quyết định của tòa vào ngày thứ 3 là bảo trì quyền tự do diễn đạt ở Canada.

[Sue Zhang, đại diện của Hội Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver]
“Đến nay chúng tôi được phép, chúng tôi được quyền tự do ngôn luận ở Canada và quyền diễn đạt ý kiến của chúng tôi.”

Pháp Luân Công cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu thiền ở Trung Quốc vào thập niên 90.  Vào năm 1999, Đảng Cộng Sản Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, vi phạm hiến pháp của Trung Quốc, một cách có hệ thống muốn tiêu diệt Pháp Luân Công.  Chế độ Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công đã được các cơ quan nhân quyền quốc tế báo cáo, những báo cáo về giam tù, hành hạ và giết để cắt xén nội tạng của học viên Pháp Luân Công để bán cho ghép tạng.

Các học viên Pháp Luân Công trên toàn cầu đã tích cực kháng nghị chống cuộc bức hại của chế độ Trung Quốc từ năm 1999.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2010-10-21/866314467194.html