www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Kêu gọi kiểm soát luật đào dầu tại Hoa Kỳ.

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Kêu gọi kiểm soát luật đào dầu tại Hoa Kỳ.
Home > News > North America
U.S. Oil Spill Commission Calls for Offshore Drilling Reform
2011-01-12 06:4747

Đỗ lỗi vụ đỗ dầu cho chính phủ và kỹ nghệ, Tòa Bạch Ốc vào thứ 3 kêu gọi kiểm soát luật đào dầu tại Hoa Kỳ.

[Bob Graham, phó chủ tịch hội đỗ dầu]
“Phát hiện căn bản trong 6 tháng điều tra vừa qua rằng đáng lẽ là không nên xảy ra, có thể biết trước và chặn đứng được.”

Hội điều tra dầu đỗ của Tòa Bạch Ốc, trong báo cáo cuối cùng việc hảng BP đỗ dầu, rằng chính quyền Hoa Kỳ nên gia tang luật kiểm soát, và nên thành lập một hảng điều tra độc lập.
Ông Bill Reilly, phó chủ tịch hội cho rằng đến lúc Quốc Hội nên kiểm soát luật đào dầu một cách nghiêm trọng.

[Bill Reilly]
Chúng tôi đề nghị rằng Quốc Hội nên hỗ trợ để giúp cho văn phòng này có thê điều hành, các nhân viên kiểm soát không đủ khả năng, thiếu cung cấp, thiếu tài trợ, thiếu huấn luyện.”
Đầu tiên ông Reilly kêu gọi Quốc Hội nên cung cấp ngân khoảng để mướn các nhân viên điều tra các trung tâm đào dầu.  Hội có tất cả 7 người, toàn bộ đều yêu cầu gia tang luật tiêu chuẩn và tang giới hạn tiền bồi thường.

[Bill Reilly]
“Chúng tôi đề nghị điểm chủ yếu thể theo kinh nghiệm, như là các hảng hóa chất, hảng nguyên tử.”
Hội đồng này là do tổng thống Obama chỉ định sau vụ nỗ của BP vào 20 tháng 4, hằng tỉ hằng tỉ thùng dầu đã đỗ ra vịnh Gulf Mexico vào mùa hè năm nay.
Hội đồng là một chính do chính quyền chỉ định để giải quyết vụ tai nạn của BP.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2011-01-12/592764330234.html