www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Viên chức Pentagon quan t âm chế độ Trung Quốc đang chế tạo vũ khí không gian

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Viên chức Pentagon quan t âm chế độ Trung Quốc đang chế tạo vũ khí không gian
Home > News > China
U.S. Official Concerned about Chinese Regime’s Space Weapons
2011-02-07 10:50148

Viên chức Pentagon cho rằng chế độ Trung Quốc đang chế tạo vũ khí không gian mà có thể phá hủy vệ tinh nhân tạo hay phá sóng tin tức.

Phó bộ trưởng bộ quốc phòng về không gian Gregory Schulte nói vào ngày thứ 6 rằng quan tâm về Trung Quốc phát triển khả năng trong không gian có thể tiêu hủy vệ tinh nhân tạo bằng hỏa tiển hay năng lượng.

Vào 2007 chế độ Trung Quốc dùng hỏa tiển bắn hạ một vệ tinh nhân tạo thời tiết vỡ từng mãnh trong không gian khiến cho Trạm Không Gian Quốc Tế phải thay đổi vị trí quỹ đạo vì an ninh trong năm vừa qua.

Các quốc gian khác cũng đang phát triển kỹ nghệ này cũng như Iran và Ethiopia, làm hại vệ tinh nhân tạo bình thường.

Ông Schulte cho rằng Hoa Kỳ đã  phát triển chiến thuật này để có khả năng bảo vệ tài sản không gian và khuyến khích các quốc gian khác phải hành động có trách nhiệm.

Sự việc này có thể lien quan đến tình lien quan quốc tế với NATO rằng nếu bị tấn công thì có thê phản ứng lại.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2011-02-07/783901376487.html