www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Xuống đường nổi loạn nổi lên tại Oman

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Xuống đường nổi loạn nổi lên tại Oman
Home > News > Middle East / Africa
Violent Protests Erupt in Oman
2011-03-02 05:10218

Một đám ga chảy nước mắt đầy trên đường phố của Oman.

Một phim của người bình thường cho thấy những người nổi lên biểu tình vào chủ nhật tại Sohar thể hiển cảnh sát bị phóng lửa và bị liện gạch.

Một bác sỉ cho biết rằng 6 người đã bị chết, trong khi bộ sức khỏe tại Oman báo cáo 1 người chết và 20 người bị thương.

Vào ngày thứ 2, một số người biểu tình ủng hộ chính quyền ủng hộ Sulta Qaboos Bin cho rằng chính quyền Oman đã cai trị cả hơn 40 chục năm rồi.

Lần này những người biểu tình tương đối hài hòa.

Trong cuộc nổi loạn trong vùng này, Sulta hứa hẹn 50 000 công việc và tiền thất nghiệp được trả là 390 đồng đô mỗi tháng.

Ông còn hứa rằng sẽ mở rộng quyền hành của hội đồng quốc hội.