www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Sản phẫm bơ sữa của Trung Quốc bị cấm vì ô nhiễm

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Sản phẫm bơ sữa của Trung Quốc bị cấm vì ô nhiễm
Home > News > China
Chinese Dairy Producers Shut Down amid Toxic Food Scandals
2011-04-04 11:36106

Gần phân nửa các hảng làm sản phẩm bơ sữa ngừng không được sản xuất vì dư luận cho rằng bị ô nhiễm.

Bộ kiểm soát của chế độ Trung Quốc cho rằng trong 1200 hảng sản xuất sản phẩm bơ sữa, 426 là không đậu khi bị kiểm soát, 107 hảng đã bị ngừng lại.
Vụ sữa bị ô nhiễm vào 2008 làm chết 6 em bé và hằng trăm hằng ngàn em bé khác bị bệnh vì sửa bị pha với chất hóa học melamine.

Vào đầu năm công chúng xôn xao về vụ này, các hảng sản xuất sữa bỏ them bột protein vào để tránh kiểm soát về chất bổ protein.

Truyền thông địa phương truy tầm các hảng hầu loại các hảng nhỏ hơn nhầm để thống nhất thành các hảng to hơn.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-04-04/chinese-dairy-producers-shut-down-amid-toxic-food-scandals.html