www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chính trị gia Trung Quốc bị bắt trong lễ Thanh Minh

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chính trị gia Trung Quốc bị bắt trong lễ Thanh Minh
Home > News > China
Chinese Activists Under House Arrest During Qingming Festival
2011-04-07 11:3078

 

Lễ Thanh Minh là một trong lễ lịch sử của Trung Quốc.  Mỗi năm, vào 5 tháng 4, người Hoa làm lễ mà người Hoa thăm viếng mộ, cúng mộ.  Tuy nhiên tại Trung Quốc một số người không được phép.

Chính trị gia Chen Xi, từ miền nam Guiyang, viên chức cộng sản đang xiết chặt theo dõi vì cuộc nỗi giậy nổi lên tại trung đông.

[Chen Xi]
“Vì vận động hoa lài mà tôi bị theo dõi, bắt chúng tôi phải đi chỗ khác hay bị bắt giam trong nhà cả 2 hai   Bây giờ tôi về nhà rồi, họ lại tổ chức một nơi ở đây, không cho tôi di chuyển, năm ngoái họ chặn chúng tôi lại khi chúng tôi đến quét mộ.”

Vào chủ nhật, chính trị gia Yao Lifa ở Hubei định đi thăm mộ gia đình, nhưng có 2 nhân viên an ninh chặn không cho ra khỏi nhà.

[Yao Lifa]
“Tại sao họ làm việc này, không cho tôi và gia đình tôi quét mộ gia đình trong ngày lễ thanh minh?  Chủ đích của họ là gì?  Họ sợ là vì ngày 7 tháng tư là vận động Hoa Lài.   Họ sợ là tôi sẽ tham gia.”

Mặc dù quét mộ là lễ từ bao nhiêu thế kỹ qua, chế độ cộng sản Trung Quốc chỉ nhận lễ này vào năm 2008.  Ngày lễ quốc gia mà lại gia tăng an ninh những nơi như là Thiên An Môn.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-04-07/chinese-activists-under-house-arrest-during-qingming-festival.html