www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Đức giáo hoàng kêu gọi toàn cần cầu nguyện cho tín đồ thiên chúa giáo tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Đức giáo hoàng kêu gọi toàn cần cầu nguyện cho tín đồ thiên chúa giáo tại Trung Quốc
Home > News > China
Pope Invites Prayers World Wide for Catholics in China
2011-05-19 10:4853
Đứa giáo hoàng đời 16 quan tâm chế độ cộng sản trung quốc vẫn tiếp tụp đàn áp tín đồ thiên chúa giáo trung thành với Vatican.

Chế độ trung quốc không chấp nhận quyền lực của đức giáo hoàng cưởng ép tín đồ thiên chúa giáo tại trung quốc phải tham gia nhà thờ của chính quyền.

Vào thứ 4, đức giáo hoàng kêu gọi toàn cầu cầu nguyện cho các tín đồ thiên chúa giáo tại trung quốc.

[Đức giáo hoàng Benedict XV]
“Nhà thờ tại trung quốc nhất là trong hiện tại cần các nhà thờ trên toàn cầu cầu nguyện, trước hết tôi mời tất cả tín đồ thiên chúa giáo tại trung quốc tiếp tục cầu nguyện, nhất là cầu Mẹ Mary, tuy nhiên tất cả trên toàn cầu phải cầu nguyện, tín đồ tại trung quốc phải có quyền được chúng ta cầu nguyện.”

Trung quốc có 12 triệu tín đồ thiên chúa giáo bị chia xẽ giữa những nhà thờ theo chính quyền trung quốc, các nhà thờ này không nhận quyền của đức giáo hoàng và các nhà thờ ẫn.

Năm vừa qua chế độ trung quốc cưởng ép một số linh mục mà còn trung thành với đức giáo hoàng phải tham gia các nhà thờ do chính quyền trung quốc khống chế, Vatican không chấp thuận.

Chế độ trung quốc không chấp nhận thương thuyết với Vatican cho đến khi Vatican bắt đầu liên hệ với cộng hoà trung quốc, tức là Taiwan.

Chính quyền nhân dân trung quốc di cư đến Taiwan khi cộng sản trung quốc chiếm đại lục vào 1949.

Chế độ trung quốc đàn áp không chấp nhận cộng hòa trung quốc dưới chính sách “một chính sách trung quốc.

Vatican là một trong 23 quốc gia giao tiếp với Taiwan thay vì chính quyền cộng sản đại lục.