www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hoa Kỳ áp lực  tổng thống Syrian Assad

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hoa Kỳ áp lực  tổng thống Syrian Assad
Home > News > Middle East / Africa
U.S. Applies More Pressure on Syrian President Assad
2011-05-20 08:1475

Đây là làng Arida tại Syria, ranh giới giữa Syria and Lebanon.

Những hình ảnh này từ phóng viên của Reuters tại ranh giới Lebanon, quân lực  Syria vỏ bị với xe tăng tại Arida vào thứ 5.

Lính của Lebanon tràn ngập khắp nơi ở bên ranh giới bên kia.

Buổi sang tiếng sung bắn vang.

Lính Syria đến vào thứ 7, giết ít nhất 27 thường dân, thể theo nhóm nhân quyền.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_middleeast_africa/2011-05-20/u-s-applies-more-pressure-on-syrian-president-assad.html