www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tiền tiếp tế y tế

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tiền tiếp tế y tế
Home > News > China
Health Fund Freezes Payments to Chinese Regime
2011-05-25 13:3549

Vì không quản lý tốt tiền tiếp tế y tế toàn cầu cho chế độ trung quốc bị ngừng lại.
Tiền tiếp tế y tế chống bệnh AID, bệnh phổi, bệnh số rét ngưng tất cả tiếp tế cho trung quốc vào tuần này, rằng chế độ trung quốc không đủ tiêu chuẩn, ngưng luôn cả 35% tiền tiếp tế cho các cơ quan xã hội.

Tiền tiếp tế toàn cầu các cơ quan xã hội cộng đồng là quan trọng để giúp trừ bệnh là vì hội giúp một số người rất đông, tuy nhiên chế độ trung quốc bị mất uy tính và còn không quản lý số tiền này cho tốt không trị bệnh cho 740,000 bệnh nhân bị bệnh AID tại trung quốc.

Tới nay hội tiếp tế Global Fund ngừng tiếp tế 23 triệu đô la, nếu chế độ trung quốc không phản ứng trước này 7 tháng 6 thì sẽ ngừng tiếp tế số tiền 300 triệu trong vòng vài năm tới đây.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-25/health-fund-freezes-payments-to-chinese-regime.html