www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung Quốc chỉ định giám mục mới không có sự chấp thuận của Vatican

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung Quốc chỉ định giám mục mới không có sự chấp thuận của Vatican
Home > News > China
China to Appoint New Bishop without Vatican's Consent
2011-06-03 10:2181

Nhà thờ thiên chúa giáo do chính quyền trung quốc kiểm soát bầu một linh mục mới, tuy nhiên mục sư Joseph Shen Guo’an không được Vatican chấp thuận.

Shen là được phong chức vào thứ 5 tuần sau tại Wuhan tại miền trung trung quốc, nhiều tín đồ thiên chúa giáo chống đối là vì Shen chưa được đức giáo hoàng chấp thuận.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc không có ban giao với Vatican, Đảng từ chối không xác nhận Vatican rằng chính Đảng có quyền chọn linh mục.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-06-03/china-to-appoint-new-bishop-without-vatican-s-consent.html