www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Costa Rica chấp thuận thương mại với trung quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Costa Rica chấp thuận thương mại với trung quốc
Home > News > China
Costa Rica Ratifies Free Trade Deal with China
2011-06-15 11:2931

 

Vào thứ 2,tổng thống của Costa Rican Laura Chinchilla chấp thuận thương mai với trung quốc, bắt đầu vào tháng 7, sự việc này mang lợi ích cho cả hai quốc gia, tuy nhiên không hẳn mọi người hài lòng.

Năm vừa qua, thương mại giữa 2 quốc gia là $1.2 tỉ, năm nay tổng thống Costa Rica tại sao thương mại mang lợi ích.

[Laura Chinchilla, tổng thống Costa Rica]
“Thương mại là một guồng máy quan trọng để giúp sản xuất của 2 quốc gia, xuất cảng đủ loại sản phẩm, cổ động đầu tư, giao thông và nhiều việc làm cho 2 quốc gia.”

Đã ký hiệp ước, gần 57% sản phẩm của trung quốc sẽ xuất cảng vào Costa Rica không tính thuế, đa số sản phẩm xuất cảng từ Costa Rica, tính luôn cả cà phê, cũng sẽ xuất cảng vào trung quốc không tính thuế, với hiệp ước mới trung quốc hứa sẽ kiểm soát chặt chẻ.

[Wei Chuanzhong, phó chủ tịch tổng hành chánh trung quốc]
“Khi hiệp ước bắt đầu, nội bộ chúng tôi sẽ áp dụng luật phát nghiêm túc dưới sự kiểm soát của 2 quốc gia, phẩm chất, an toàn của thức ăn sẽ được kiểm soát.”

Tuy nhiên không hẳn ai cũng bảo đảm trung quốc kiểm soát tốt.

[Miguel Shiffer, thương gia]
“Trong thi trường của Costa Rica, chúng tôi có quà nhiều sản phẩm của trung quốc, nói khác đi, vấn đề ngày càng tệ hơn là còn tùy thuộc vào hiệp ước thương mại, đây là trách nhiệm của Costa Rica kiểm soát khi có hay không có hiệp ước.”

Hiệp ước này có ảnh hưởng 2 quốc gia là phải chờ đến sau này, chính quyền trung quốc hy vọng hiệp ước với Costa Rica sẽ mang đến thươhg mại cho địa phương này như là Hoa Kỳ.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-06-15/costa-rica-ratifies-free-trade-deal-with-china.html