www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Mạng lưới báo cáo tham nhủng bị đóng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Mạng lưới báo cáo tham nhủng bị đóng
Home > News > China
Chinese Bribe Reporting Sites Shut Down
2011-06-23 09:16

Tuần qua được biết một số mạng lưới rất thịnh hành mà những người chống đối tại trung quốc xử dụng để báo cáo hối lộ, hiện tại đã bị đóng.

Mạng lưới như “ibribery.com” để cho bất cứ ai bỏ lên các tài liệu về tham nhủng, những câu chuyện mà nạn nhân bị hối lộ hay những câu chuyện mà họ đã nghe, các mạng lưới này bắt đầu thịnh hành thình lình bị kiểm soát bị ngăn chận.

Thời báo Associated Press báo cáo một số mạng lưới đóng sau khi bị chính quyền Trung Quốc cảnh cáo.

Nạn tham nhủng lan tràn khắp nơi chứng tỏ đây là điểm yếu nhất của chế độ cộng sản Trung Quốc, trong hiện tại lại mất đi một loại dụng cụ kiểm soát nạn tham nhủng.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-06-23/chinese-bribe-reporting-sites-shut-down-.html