www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Mưa dầm, làm 8 người chết, hằng ngàn hằng ngàn người tản cư tại tây nam trung quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Mưa dầm, làm 8 người chết, hằng ngàn hằng ngàn người tản cư tại tây nam trung quốc
Home > News > China
Flash Floods Kill Eight, Thousands Evacuated in Southwest China
2011-07-07 09:2184
Nạn lụt vì mưa dầm tiếp tục đổ xuống Sichuan Trung Quốc vào thứ 5, thể theo truyền thông quốc gia, 170,000 người phải bỏ nhà tản cư.

Mưa và lụt ảnh hưởng 1.5 triệu người trong tỉnh miền đông tây, làm 8 người chết, 6 người mất tích.

Thành phố Bazhong và Guanyuan tại Sichuan tây bắc là bị nặng nhất, gần một tất tây mưa xuống.

Nước trong hồ chứa ngặp 123,000 mẫu ruộng trong tỉnh nông nghiệp, bùn tuột xuống làm bễ cầu và ngăn chận các con đường trong tỉnh và trong nước.

Ảnh hưởng kinh tế vì nạn lụt là khoảng 77 triệu đô la thể theo hảng Xinhua.

Mưa dầm qua tới ngày thứ 5.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-07/flash-floods-kill-eight-thousands-evacuated-in-southwest-china.html