www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Viên chức cao cấp trung quốc viếng căn cứ phiến loạn Lybia

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Viên chức cao cấp trung quốc viếng căn cứ phiến loạn Lybia
Home > News > China
Senior Chinese Diplomat Visits Libyan Rebel Base
2011-07-08 09:30103

Chế độ trung quốc gửi một công sứ đến gặp các lãnh đạo chống đối tại Lybia tại Benghazi.  Mục đích quá hiễn nhiên là để móc nối liên hệ với các lãnh đạo chống đối để lật đổ Muammar Gaddafi.

Bộ trưởng bộ ngoại giao của chế độ Trung Quốc, cục bộ bắc phi châu, Chen Xiaodong đến viến ông Ali Essawi, Hội Đồng Chuyển Tiếp Quốc Gia và các lãnh đạo chống đối tại Libyan tại căn cứ Benghazi.

Chen Xiaodong nhấn mạnh sự quan trọng về giải quyết tình trạng chính trị tại Lybia.

[Chen Xiaodong, bộ trưởng bộ ngoại giao, cục bộ Bắc Phi Châu]
“Chúng tôi muốn trao đổi ý kiến làm sao giải quyết vấn đền chính trị tại Libyan.  Tôi cảm thấy các lãnh đạo của Hội Đồng Chuyển Hóa Quốc Gia Libyan muốn giải quyết vấn đề này một cách hài hòa càng sớm càng tốt để giảm thống khổ cho người dân Libyan.”

Chen đến viếng Lybian là buổi họp thứ nhì giữa chế độ trung quốc và các lãnh đạo chống đối tại Lybi Lybia trong tháng, trong khi lực lượng chống đối tại Lybia tiến gần căn cứ của Gaddafi.

Chen kêu gọi giải quyết nhanh chóng trong cuộc phiến loạn 4 tháng qua.  Chen đảm bảo Essawi rằng lãnh đạo trung quốc chấp nhận họ, rằng bộ đội của Essawi là “đồng minh” .  Bộ độ chống đối tại Lybia cho rằng họ cũng sẳn sàng liên hệ với chế độ trung quốc.

Chế độ trung quốc lien hệ với bộ đội chống đối tại Lybia là vì họ kiểm soát một vùng dầu hỏa to lớn, cho nên chế độ trung quốc sẳn sàng sửa đổi chính sách.

Các chuyên gia nói rằng lãnh đạo trung quốc muốn giao dịch thân thiết với người lãnh đạo tại Lybia sắp tới đây.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-08/senior-chinese-diplomat-visits-libyan-rebel-base.html