www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các hảng dầu trung quốc bị chỉ trích

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các hảng dầu trung quốc bị chỉ trích
Home > News > China
China's Oil Plants Now under Scrutiny
2011-07-18 10:439

Vào thứ 7, lửa cháy tại hảng dầu do chính quyền điều hành China National Petroleum Corp, đây là lần thứ 4 xảy ra trong 6 tuần.  Những tai nạn dầu chảy mới đây trên toàn trung quốc, các hảng dầu bị chỉ trích, truyền thông trung quốc báo cáo và chủ nhật.

Dầu chảy từ một dụng cụ lọc gây ra lữa cháy vào thứ 7, thể theo các công nhân  trong hảng – vô danh – nơi dầu chảy đang được điều tra.

Những người chống đối tại trung quốc giận dữ khi một vị chảy dầu tại Bohai Bay bị giữ bí mật trong 3 tuần.  Hảng này là có trách nhiệm, CNOOC, đây là tai nạn lần thứ 3, một vụ dầu chảy nhỏ vào 12 tháng 7 2011 sau khi nơi đào dầu bị hư, tại Guangdong, một CNOOC  lọc dầu cũng bị chảy vào tháng vừa qua.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-18/china-s-oil-plants-now-under-scrutiny-.html