www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Không được xem phim Harry Potter cho đến khi xem phim tuyên truyền của trung quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Không được xem phim Harry Potter cho đến khi xem phim tuyên truyền của trung quốc
Home > News > China
No Harry Potter Until You Watch China's Propaganda Film
2011-07-20 10:13138

Không gì giải trí vào mùa hè bằng xem phim lịch sử của Đảng Cộng Sản Trung Quốc 2 tiếng đồng hồ.  Ít nhất lý thuyết đằng sau trung quốc mới, Bước Đầu của Đại Cách Mạng, có hơn 150 diễn viên, những tên như là Chow Yun-fat, do Đảng Cộng Sản hỗ trợ.

Chính quyền trung quốc chủ yếu nhằm thu vào gần 125 tỉ đô la, nhưng không ai thích nhiều.

Cho nên chế độ trung quốc ngăn chận những phim khác, phim mà thịnh hành hơn như là Harry Potter và Transformer, cho đến khi Bước Đầu của Đại Cách Mạng thu lợi tức dự định.

Nhiều hảng buôn do chính quyền điều hành đã bị bắt ép phải mua hằng ngàn vé cho nhân viên của mình, mộ số hí viện in ra những vé thế này, in ra chop him Bước Đầu của Đại Cách Mạnh, nhưng kỳ thực là cho các phim khác.

Đã như thế rồi, phim Bước Đầu của Đại Cách Mạng đến nay lợi tức vào chỉ là 46 triệu, cao hơn các phim khác của quốc gia, tuy nhiên còn ít hơn phân nữa.

Cho nên người xem Harry Potter sẽ phải chờ, ít nhất cho đến khi họ tìm được một bản DVD ăn cấp mà đang bán đầy ngoài chợ đen.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-20/no-harry-potter-until-you-watch-china-s-propaganda-film.html