www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hai phó thị trưởng trung quốc bị xử tử vì hối lộ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hai phó thị trưởng trung quốc bị xử tử vì hối lộ
Home > News > China
Two Chinese Vice Mayors Executed for Bribery
2011-07-21 08:354


Hai phó thị trưởng tại miền đông trung quốc đã bị xử tử vì tội hối lộ.

Xu Maiyong và Kiang Renjie, từ Hangzhou và Suzhou, đã bị xử tử vào sáng thứ ba, do tòa án nhân dân tối cao ra lệnh.
Xu bị kết án vì đã hối lộ lấy 22 tỉ đô la trong công tra phát triển đất đai, đây là tội ta nhất.  Jiang cũng bị tội hối lộ trong dự án xây cất.
Cả hai tránh án nhưng thất bại.

Cả hai bị xử tử vì tội tham nhũng, tuy nhiên người mà tham gia tham nhũng cao hơn trong hàng ngũ đảng thì rất khi nào bị bắt

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-21/two-chinese-vice-mayors-executed-for-bribery.html