www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
485 triệu người hoa dùng mạng lưới

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

485 triệu người hoa dùng mạng lưới
Home > News > China
485 Million Chinese Using the Internet
2011-07-21 08:253

Dân số người hoa dùng mạng lưới đạt đến 485 triệu, thể theo tổng kê chính phủ, đây là 1/3 của 1.3 tỉ người trung quốc dùng mạng lưới, so với cuối năm vừa qua là hơn 6%.

Các điện thoại di động dùng trên mạng lưới cũng gia tăng gần 15 triệu trong 6 tháng qua, là 318 triệu người.

Người mua trên mạng lưới cũng gia tăng hơn 172 triệu.

Trong khi thị trường buôn bán trên mạng lưới gia tăng, chế độ trung quốc quan tâm rằng mạng lưới là giúp gây náo loạn.  Để tránh tình trạng tin tức tự do chính quyền tạo một bức tường để ngăn chận những tin tức quan trọng của quốc gia lẫn các tin tức trên mạng lưới nhân quyền và dân chủ.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-21/485-million-chinese-using-the-internet.html