www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Gắn nối lò nguyên tử thí nghiệm với hệ thống phân bố điện

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Gắn nối lò nguyên tử thí nghiệm với hệ thống phân bố điện
Home > News > China
Experimental Nuclear Reactor Connected to National Power Grid
2011-07-22 10:4354

Đây là thí nghiệm đầu tiên mà trung quốc gắn nối hệ thống phân bố điện trên toàn quốc với lò phản  ứng hạt nhân nguyên tử, nó nằm tại Bắc Kinh, đây là kỹ thuật nguyên tử mới lần thứ tư được áp dụng.

Lò phản ứng hạt nhân nguyên tử nhanh là kỹ thuật mới nhất.

Đa số các hảng nguyên tử trên thế giới là dung lò phản ứng với áp xuất nước, đây là căn cứ vào kỹ thuật đời thứ hai.

Các lò phản ứng nhanh để cho chất Uranium được chiết luyện đến 60 lần, hiệu lực hơn trước đây.

[Xu Mi, hảng nguyên tử quốc gia trung quốc]
“Hiệu lực như thế, thì có thể chiết luyện những hầm mõ uranium loại thấp.  Tức là nhiên liệu Uraniam gia tăng đến cả ngàn lần.”

Lò phản ứng hạt nhân nhanh có thể dùng chất cặn làm nhiên liệu năng lực.

Chất cặn của hạt nhân nguyên tử mà do áp xuất nước chiết luyện ra, muốn cho nó phân rã và không còn nguy hiểm thì đến cả hằng trăm ngàn năm mới được.

Nếu mà so sánh, chất cặn của lò phản ứng hạt nhân nhanh là 300 đế 400 năm, một thời gian mà nhân loại có thể kiểm soát được.

[Xu Mi]
“Cách mà chúng tôi chứa chất cặn là hoàn toàn xong.  Bỏ trong các thùng thép, chất cặn hạt nhân nguyên tử được chôn với đất an toàn.”

Trung quốc là một trong một số rất ít các quốc gia hoàn thành kỹ thuật này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-22/experimental-nuclear-reactor-connected-to-national-power-grid.html