www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Gắn nối lò nguyên tử thí nghiệm với hệ thống phân bố điện

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các tiệm buôn máy điện toán Apple giả phát hiệt tại Kunming trung quốc
Home > News > China
Fake Apple Stores Discovered in Kunming, China
2011-07-22 10:33122

Hãy nhìn đây, hình ãnh này có gì sai?  Không đoán ra?  Nhìn kỹ lại.  Các tiệm buôn máy Apple không có chữ “Tiệm buôn Apply”.  Hình này là chụp tại Kunming China, một tiệm buôn máy Apply giả.

Một mạng lưới của một người mỹ 27 tuổi sống tại Kunming với chồng đã báo cáo điều này, họ đi dọc ngang nhìn thấy, lúc đầu họ tưởng rằng tiệm buôn máy Apply là giống nhau.

Sau đó nhìn thấy đường lầu đi cũng không đúng, tường cũng không sơn tốt, rồi lại có dấu hiệu “Tiệm Buôn máy Apple.

Nếu không có những khác biệt này, thì nó là một tiêm buôn Apply đàng hoàng.  Đến cả nhân viên cũng tưởng họ đang làm cho hảng Apple.

Hàng hóa giả là quan tâm rất to cho các hảng thương mại với trung quốc, chế độ trung quốc không làm gì được với thị trường chợ đên và một văn hóa ăn cấp đang tiến nhanh.

Hai vợ chồng chụp hình tiệm này, sau đó công an đến bảo các nhân viên không cho chụp hình.

Vài con đường từ đó, họ phát hiện 2 tiệm giả như thế nữa.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-22/fake-apple-stores-discovered-in-kunming-china.html