www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
NTD AP chuyển phát hình trên hệ thống vệ tinh ST-2 của hảng Chunghwa

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

NTD AP chuyển phát hình trên hệ thống vệ tinh ST-2 của hảng Chunghwa
Home > News > China
NTD AP Transfers Satellite Signal to Chunghwa's ST-2 Satellite
2011-08-02 11:2465

Các khán giả của NTD Á Châu hiện tại xem được chương trình của NTD qua hệ thống vệ tinh ST-2 Chunghwa Telecom tại Taiwan, hành trình phát hình hoàn tất vào thứ hai, 8/1/2011.

Phát hình tốc độ frequency hiện tại là 3655Mhz đến 3659Mhz.

NTD Á Châu tại Taiwan, công tra với hảng Chunghwa đã được gia tăng, Chunghwa, hảng telecom là hảng mà chính quyền hỗ trợ to nhất lúc đầu không muốn gia hạn công tra phát hình cho NTD AP, một số người nghi rằng chế độ Trung Quốc đã áp lực NTD là vì tin tức và các chương trình của chúng tôi không bị chế độ Trung Quốc kiễm soát.

Vì nguyên nhân này mà công chúng Taiwan đã ủng hộ, các viên chức địa phương và quốc tế và những người ủng hộ tự do truyền tin cũng ủng hộ.

Chúng tôi phát hình trên toàn cầu qua hệ thống vệ tinh, khan giả có thể xem chương trình của chúng tôi trên mạng lưới www.ntdtv.com miễn phí.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-08-02/ntd-ap-transfers-satellite-signal-to-chunghwa-s-st-2-satellite.html