www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Gary Locke tuyên thệ làm Đại Sứ Hoa Kỳ đến Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Gary Locke tuyên thệ làm Đại Sứ Hoa Kỳ đến Trung Quốc
Home > News > China
Gary Locke Sworn in as US Ambassador to China
2011-08-03 11:1540

Vào thứ 2, Gary Lock, cựu tổng thư ký bộ thương mại tuyên thệ làm Đại Sứ Hoa Kỳ đến Trung Quốc.

Locke là người Mỹ gốc Hoa thứ nhất đại diện Hoa Kỳ tại một quốc gia cộng sản.

Bộ trưởng bộ ngoại giao Hoa Kỳ bà Hillary Clinton làm lễ tuyên bố tại bộ ngoại giao tại Washington DC.

Bà Clinton cho rằng Locke là đúng người để đại diện cho tình ban giao giữa trung quốc-hoa kỳ (Sino-US) đang gia tăng phức tạp.

[Hillary Clinton, bộ trưởng bộ ngoại giao]
“Hai quốc gia chúng ta rất phức tạp, vì lịch sử khác nhau và hai hệ thống chính trị khác nhau, nhưng chúng ta biết rằng tình ban than là quan trọng, cùng hợp tác, cùng giải quyết rắc rối, đây là điều mà chúng ta hứa sẽ  làm.”

Locke là cựu thống phủ của tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, tiểu bang này có mối quan hệ mật thiết với chế độ Trung Quốc là vì hai hảng Boeing và Microsoft.

[Gary Lock]
“Tôi may mắn được đến thăm và gặp mặt nhiều viên chức chính quyền và các nhân viên chủ lưu dân sự Trung Quốc để gia tăng cộng tác và thương mại cho Hoa Kỳ.”

Locke chào mức công việc sắp đến.

[Gary Locke]
“Tôi hy vọng tiếp tục ban giao, tạo mội trường tốt cho 2 quốc gia, là vì thương mại và công nhân Hoa Kỳ có thể giúp Trung Quốc đạt mục tiêu để tân hóa phát triển phẩm chất đời sống cho người Trung Quốc, đồng thời tạo công việc tại Hoa Kỳ cho công nhân Hoa Kỳ.”

Lọcke sẽ điều hành những công việc thương mại to nhất cho kinh tế của hai quốc gia, còn thu hồi mối thương mại US-Sino và giải quyết căng thẳng về đồng yuan, Taiwan, nhân quyền, Tây Tạng và các vấn đề  của dân thiểu số.
Locke là do tổng thống Obama chọn để thay thế Jon Huntsman, người mà đang ứng cử tống thống Hoa Kỳ.
http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-08-03/gary-locke-sworn-in-as-us-ambassador-to-china.html