www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Cựu chiến binh Trung Quốc chiến đấu cho quyền lợi trong khi chế độ tỗ chức “Ngày quân đội”

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Cựu chiến binh Trung Quốc chiến đấu cho quyền lợi trong khi chế độ tỗ chức “Ngày quân đội”
Home > News > China
China's Veterans Fight for Rights as Regime Celebrates "Army Day"
2011-08-04 11:1246
Chế độ Trung Quốc tỗ chức lễ kỹ niệm Ngày Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân lần 84 vào thứ 2, 8/1/2011, ngày chứng nhận Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân.  Bao nhiêu năm, nhiều cựu chiến binh cho rằng  từ khi hồi hưu, họ nhận quyền ích rất ít.

Khoảng 200 cựu chiến binh tại tỉnh tây Hubei trong ngày Quân Đội Trung Quốc kháng nghị với phòng chính quyền địa phương.   Các cựu chiến binh này, hiện tại là nhân công bình thường, cho rằng chế độ Trung Quốc đã bỏ rơi họ.

[Cai Xuewen, cựu chiến binh hồi hưu]
“Tôi ở trong quân đội 27 năm nhận rất nhiều đề nghị.   Cuối cùng bị thãi qua một bên, hiện tại chúng tôi không biết thưa ở đâu, tôi không nhận được một số tiền này, không ai chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, nếu không khiếu nại, họ sẽ bỏ rơi chúng tôi.”

Tại Trung Quốc, quân đội có thể chuyển qua dân sự dưới chính sách hồi hưu, thường thì được chuyển sang thành nhân viên dân sự, trong khi chế độ Trung Quốc hứa sẽ bảo vệ, tuy nhiên họ không được lợi ích.

[Ông Wu, cựu chiến binh]
“Khi chúng tôi được chuyển sang dân sự, chúng tôi mất hết quyền lợi.  Máu của chúng tôi giá trị hơn mồ hôi.  So với công nhân bình thường, các sĩ quan là phải nhận được nhiều quyền lợi hơn, tuy nhiên chúng tôi không được, cảm thấy rất bất công.”

Trong những năm gần đây, một số rất đông các cựu chiến binh kháng nghị cho quyền lợi của họ, trước hại kỹ niệm thành lập Đảng Cộng Sản vào 7/1/2011, các cựu chiến binh tỗ chức một chiến dịch đòi lợi ích nhiều hơn.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-08-04/china-s-veterans-fight-for-rights-as-regime-celebrates-army-day-.html