www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu họp về nợ của nước Hy Lạp (Greek)

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu họp về nợ của nước Hy Lạp (Greek)
Home > News > Europe
EU Ministers Meet to Avert Greek Debt Default
2011-10-05 01:4525
Những người khán nghị đến văn phòng của bộ trưởng bộ lao động của Hy Lạp, nói ra sự phẩn nộ của họ.

Thị trường tin rằng Greece sẽ bị vỡ nợ.

[Jean-Claude Juncker, chủ tịch Eurogroup]
“Chúng tôi không có giải quyết cho thị trường của Greece, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”

Không chỉ có Greek là đang bị nạn, mà các chủ tịch của tài chính Âu Châu muốn bắt các nhà băng phải gánh phần thiệt hại cho nợ của Greek, sau khi Athen thú nhận là không thể trả nợ.

Buổi họp này cũng làm cho thị trường an ninh một chút về việc Greek bị vỡ nợ.

Steve Slater, phóng viên về nhà băng của Reuter cho rằng mọi người muốn nhìn thấy lập pháp của hội đồng Âu Châu hành động nhiều hơn.

[Steve Slater, phóng viên của Reuter]
“Trong hiện tại, họ không có giải quyết về Greece và cũng không có biện pháp nào.]

Các lãnh đạo nói rằng 8 tỉ tiền trả nợ của Greece sẽ bị trể cho đến giữa tháng 11.

Hy vọng rằng Nhà Băng Trung Ương Âu Châu có thể sẽ gia tăng hỗ trợ.

[Jean-Claude Juncker, chủ tịch của Eurogroup]
“Nói về quan hệ của ECH, tôi không nghĩ đây là vấn đề chủ yếu.”

Những người đầu tư tin rằng vấn đề bất ổn này đang lan truyền đến các khu vực nhà băng khác.

Bộ trưởng tài chính của Đức Wolfgang Schaeble cho rằng các quốc gia trong lĩnh vực âu châu muốn ủng hộ nhà băng.

Nhưng điều đó không ngăn chận chứng khoán của nhà băng Âu Châu bị hạ giá vào thứ ba, nhất là Granco-Belgium nhà bang Dexia, bị hạ giá 38% sau khi biết vụ nợ của Greek.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_europe/2011-10-05/eu-ministers-meet-to-avert-greek-debt-default.html