www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
5000 công nhân hảng thép đình công

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

5000 công nhân hảng thép đình công
5000 Chinese Steel Company Workers Strike
Created: 2012-02-17:11.3157

 

Hơn 5000 công nhân từ hảng thép Hanzhong tại tỉnh Shaanxi đình công vào thứ 3 để kháng nghị về lương bổng và thời gian làm việc quá lâu hài, họ chận cửa hảng, yêu cầu được lên lương, đến nay họ vẫn chưa được đáp ứng, ngày sau đó, họ xuống đường với biểu ngữ “Chúng tôi muốn được quyền tự do, chúng tôi muốn có thức ăn để sống.”

Thể theo mạng lưới China Jasmine Revolution, cảnh sát địa phương ngăn chận không cho người kháng nghị, hơn vài chục người đã bị bắt, một nhân viên chính quyền địa phương thừa nhận cuộc đình công nhưng không cho thêm tin tức.

[Nhân viên chính quyền địa phương]
“Hình tại chíng quyền đang giải quyết vấn đề.”

[Phóng viên NTD]
“Họ vẫn còn đình công?”

[Nhân viên chính quyền địa phương]
“Tôi không thể cho biết gì cả, tôi không thể nói qua điện thoại.}

Các nhân công của hảng thép Hanzhong than phiền qua mạng lưới rằng họ phải làm việc liên tục không được nghĩ vào cuối tùng, ngày lễ và nghĩ lễ.  Tiền lương là 1500 đồng yuan, khoảng 238 đồng đô, với vật giá rất cao hiện tại khó mà sinh sống tại Trung Quốc.

Thể theo mạng lưới của hảng thép Hanxhong, đây là một hảng tư nhân mở từ 2003, hiện tại hảng có 5500 công nhân và 1098 công nhân chuyên gia.