www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Thời tiếc xấu trên toàn Âu Châu

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Thời tiếc xấu trên toàn Âu Châu
Deadly Cold Weather Sweeps Across Europe
Created: Feb 04 201255

Thời tiếc xấu trên toàn Âu Châu.

Tại Berlin, sông bị đông lạnh vì thời tiếc quá lạnh.

Khí hậu quá lạnh đến tại Kiev Ukraine khiến người đánh cá không đánh cá được.

Trong các làng xã trên toàn Ukraine, mọi người đang cố gắng để cho ấm, họ phải đốt lò sưởi, Australia bị quá lạnh, ít nhất 101 chết.

Hơn nữa ở phía nam tại Rome, làm Vatican trắng hết.

Mưa tuyết nhiều rơi xuống Italy tuần này khiến ngăn chận giao thông.

Nhưng ở Đức lấy cơ hội này để giải trí thể thao.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_europe/2012-02-04/deadly-cold-weather-sweeps-across-europe.html