www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trọng điểm Trung Quốc:  Then chốt để hiểu sự dành quyền tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trọng điểm Trung Quốc:  Then chốt để hiểu sự dành quyền tại Trung Quốc
China Focus: The Key to Understanding China's Power Struggle
Created: 2012-05-12 16:15 EST

Các lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang trong giai đoạn dành quyền.  Đang bị đe dọa là chiều hướng tương lại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc hay là sự tồn tại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.  Trong chướng trình China Focus, chuyên gia về tình hình Trung Quốc của đài NTD sẽ bàn về tại sao Pháp Luân Công bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại, nói về then chốt để hiểu rõ sự dành quyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và tương lai của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-05-12/china-focus-the-key-to-understanding-china-s-power-struggle.html#video_section