www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chen Guangcheng đến phi trường Neward, Nữu Ước

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chen Guangcheng đến phi trường Neward, Nữu Ước
(Photos) Chen Guangcheng Arrives at Newark Airport, Misses Greeters
Created: 2012-05-19 21:59 EST

Chen Guangcheng đến phi trường Neward an toàn vào 19 tháng 5, thứ bảy vào chiều 6:20.

Reggie Littlejohn, chủ tịch hội Women Right Without Frontiers, hội chống “cưởng ép phá thai.”

Littlejohn và nghị viên hoa kỳ Chris Smith đáng lẽ sẽ gặp Chen sau khi Chen đến phi trường, bộ ngoại giao hoa kỳ mang Chen trực tiếp từ phi trường và biến mất.

Một đám đông đến phi trường Neward để mừng Chen nhưng không được gặp.

Sau đó Chen ra mặt tại Đại Học Nữu Ước tại Mã Nhật Tân do giáo sự luật Jerome Cohen tổ chức.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-05-19/chen-guangcheng-arrives-at-newark-airport-photos-of-greeters-.html#video_section