www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Lễ tưởng niệm Cuộc Thảm Sát Thiên An Môn: Tại sao khác nhau lần này

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Lễ tưởng niệm Cuộc Thảm Sát Thiên An Môn: Tại sao khác nhau lần này
Tiananmen Massacre Anniversary: Why It's Different This Time
Created: 2012-06-03 13:35 EST

23 năm sau khi quân lực Trung Quốc tầm nã những người kháng nghị tại Thiên An Môn, chính quyền Trung Quốc hay là Đảng Cộng Sản chưa bao giờ xác nhận sự tình này.

Năm này, chính trị đang xoay chuyển, một cuộc kháng nghị tại Guizhou, Trung Quốc kêu gọi dân chủ, xác nhận cuộc thảm sát Thiên An Môn.  Cảnh sát không cản trở, mặc dầu sau đó họ đã bắt 2 người kháng nghị.

Sự thật, 2012 là một năm chính thức, nhất là chủ tịch Wen Jiabao, quyết định điều tra cuộc thảm sát Thiên An Môn.  Tại sao xảy ra?   Đối với người Trung Quốc và Đảng Cộng Sản sẽ ra sao?
  
http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-03/tiananmen-massacre-anniversary-why-it-s-different-this-time.html#video_section