www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các viên chức Trung Quốc chuyển tiền của ra hải ngoại

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các viên chức Trung Quốc chuyển tiền của ra hải ngoại
China's "Naked Officials" Move Their Wealth Overseas
Created: 2012-06-06 14:03 EST

Dường như một số to các lãnh đạo và các viên chức chính quyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang chuyển thân nhân gia đình và tiền của ra hải ngoại trước.  Hiện tượng này thể hiện là các viên chức Trung Quốc đang sửa soạn đi nơi khác, đây là bình thường.

Khoảng 90% các đảng viên của Cộng Đồng Trung Ương Đảng và Hội Đồng Kiểm Soát Luật Pháp có gia đình làm việc hay đang sinh sống tại hải ngoại, thể theo tạp chí Hồng Kông Trend.

Nhiều viên chức chính quyền của đảng đã trốn đi, thông thường là tiền hối lộ.  Thể theo Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, giữa 1995 và 2008 có tất cả 18,000 viên chức chính quyền của Đảng trốn khỏi Trung Quốc, chuyển tiền mà đã lấy cấp khoảng $130 tỉ.

Tại sao hiện tượng này xảy ra?  Người Trung Quốc đang bàn tán điều gì?

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-06/china-s-naked-officials-move-their-wealth-overseas.html#video_section