www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Vạch trần nạn đói tại Trung Quốc là dấu hiệu thay đổi trong tương lai

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Vạch trần nạn đói tại Trung Quốc là dấu hiệu thay đổi trong tương lai
Exposé of China's Great Famine Is Sign of Changes Ahead
Created: 2012-06-01 20:00 EST

Đã hơn 50 năm tại Trung Quốc, không ai dám nhắc đến đại nạn đói tại Trung Quốc.  Hơn 30 triệu người tại Trung Quốc bị chết đói dưới quyền cai trị của Mao Trạch Đông,  thế mà sách lịch sử của Trung Quốc gọi giai đoạn thời gian này là “3 năm thiên tai” thay vì nạn đói xảy ra vì chính trị.

Hiện tại, người Trung Quốc đang nói về chuyện này.

Sau khi chủ bút của thời bao quốc gia People Daily, đăng bài văn trên mạng lưới cho rằng nhóm người ủng họ Mao Trạch Đông đã lừa dối, người dân đứng lên để nói lên vấn đề này.

Báo Southern People Weekly đang bài văn 18 trang về Đại Nạn Đói tại Trung Quốc vào 21 tháng 5 2012, điều ngạc nhiên là không bị kiểm soát.

Tại sao đề tài này được bàn luận công khai trong công chúng?  Cuộc tranh quyền trong nội bộ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-01/expos-of-china-s-great-famine-is-sign-of-changes-ahead.html#video_section